Algemene voorwaarden

From Teleblik

De algemene voorwaarden voor het gebruik van Teleblik kunt u hier lezen of [downloaden] (pdf).

1. Teleblik
Onder de naam Teleblik worden op internet een of meer websites ingericht en onderhouden, waarop daartoe geautoriseerde gebruikers audiovisueel archiefmateriaal kunnen raadplegen ten behoeve van non-commercieel gebruik in het onderwijs. Teleblik is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen de stichting Teleac/NOT, de stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de stichting Kennisnet. De in deze voorwaarden gehanteerde begrippen Teleblik, Gebruikers en Organisatie Teleblik zullen de volgende betekenis hebben:

Teleblik: Het geheel van websites, webapplicaties, functionaliteit e.d. dat onder de naam Teleblik wordt aangeboden op het internet.

Gebruikers: Besturen, directies, leerlingen en docenten binnen PO, VO en BVE, die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot Teleblik en het aldaar toegankelijke audiovisuele materiaal te raadplegen

Organisatie Teleblik: Het samenwerkingsverband tussen de stichting Teleac/NOT, de stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de stichting Kennisnet ten behoeve van Teleblik. De rechten en verplichtingen welke uit de toegang tot en het gebruik van Teleblik voortvloeien gelden tussen onderwijsinstellingen en de daarbij aangesloten besturen, directies, docenten en leerlingen enerzijds, en de Organisatie Teleblik anderzijds.

2. Toepasselijkheid en naleving voorwaarden
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor onderwijsinstellingen die de tot hun instelling behorende Gebruikers toegang willen verlenen tot Teleblik en het raadplegen van het via deze site toegankelijke audiovisuele materiaal. Het verlenen van autorisatie voor toegang tot Teleblik is slechts mogelijk indien desbetreffende onderwijsinstelling bevestigd heeft onderhavige voorwaarden te erkennen en te respecteren.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de Gebruikers zelf. De onderwijsinstellingen dienen te bevestigen onderhavige voorwaarden te erkennen en te respecteren; zij doen dit mede namens de tot hun instelling behorende Gebruikers. De onderwijsinstellingen zijn bovendien verantwoordelijk voor instemming met deze voorwaarden door de tot hun instelling behorende Gebruikers. De Organisatie Teleblik behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.

Ingeval een onderwijsinstelling in strijd met deze voorwaarden handelt kan deze, en daarmee alle tot desbetreffende onderwijsinstelling behorende Gebruikers, van toegang tot Teleblik uitgesloten worden.

Ingeval een Gebruiker in strijd met deze voorwaarden handelt kan deze de toegang tot Teleblik ontzegd worden.

Indien er sprake is van ernstige schending van de voorwaarden en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is desbetreffende onderwijsinstelling dan wel Gebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en zal de vergoeding daarvan indien nodig langs gerechtelijke weg worden afgedwongen c.q. ingevorderd.

3. Toegang
De toegang tot en het gebruik van Teleblik zijn uitsluitend mogelijk voor de Gebruikers na registratie via Entree met gebruikmaking van een aan de Gebruiker toegekende combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Entree is een dienst van stichting Kennisnet. Informatie over deze dienst is te vinden op www.entree.kennisnet.nl.

4. Kosten
Aan het gebruik van Teleblik zijn kosten gebonden: kosten met `betrekking tot het opzetten en instandhouden van de site, het selecteren en ontsluiten van audiovisueel materiaal en het verkrijgen van toestemming van de intellectuele eigendomsrechthebbenden met betrekking tot het materiaal.

De vergoeding die voor het raadplegen van Teleblik verschuldigd is, wordt tot en met 2007 en conform de subsidiebeschikking, voldaan uit een door de overheid ingestelde centrale voorziening, en zal derhalve niet geïncasseerd worden bij de onderwijsinstellingen of de gebruikers.

Teleblik streeft er naar de site zoveel mogelijk toegankelijk te doen zijn voor de Gebruikers, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud, updates of enige andere reden.

5. Gebruik
Het is de Gebruikers niet toegestaan Teleblik te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of onderhavige voorwaarden zijn.

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen andere gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan de systemen van Teleblik. Het is voor de gebruikers verboden processen of programma’s op te starten waarvan de gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks Teleblik, of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

Handelingen welke niet zijn toegestaan zijn in ieder geval:

• Hacken van het Teleblik systeem of via Teleblik het systeem van andere gebruikers.
• Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met i ntellectuele eigendomsrechten van derden.
• Lastigvallen van andere gebruikers.
• Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken.
• Seksuele intimidatie van andere gebruikers.
• Openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal.
• Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deep-linken.
• Verminken, wijzigen en/of beschadigen van bestanden, informatie en/of overig materiaal van Teleblik.
• Spammen.

Het resultaat van handelingen als hiervoor genoemd zal naar het vrije oordeel van de Organisatie Teleblik onmiddellijk van de site worden verwijderd c.q. gecorrigeerd.

6. Netiquette en internetcriminaliteit
De Organisatie Teleblik spant zich naar haar beste vermogen in om onrechtmatige en schadelijke handelingen op het internet mee te helpen bestrijden. De Organisatie Teleblik verkeert echter in de technische onmogelijkheid om alle informatie verspreid via haar site te controleren en haar taak betreft niet het controleren en/of het regelen van de wijze waarop haar gebruikers of derden haar diensten invullen of gebruiken.

7. Informatie op de site
De Organisatie Teleblik is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van Gebruikers die op enige wijze aan de site worden toegevoegd. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Vooraf wordt er geen controle door de Organisatie Teleblik uitgevoerd. De uitsluiting van aansprakelijkheid ter zake is nader gespecificeerd in het bij deze voorwaarden behorende document getiteld: ´Disclaimer Teleblik´. Deze disclaimer is te vinden op de site www.teleblik.nl

8. Intellectuele eigendomsrechten
Teleblik bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van de redactie van de Organisatie Teleblik als ook van derden rusten. Daarnaast heeft de gebruiker toegang tot tegen aanzienlijke kosten samengestelde databases. Mede om de belangen van de Organisatie Teleblik en die van derden te beschermen is de inhoud van Teleblik alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet-commercieel gebruik, conform de educatieve doelstelling van Teleblik. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie Teleblik vereist.

Enkele specifieke gebruiksbeperkingen:

• Teleblik is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks naar Teleblik (vanuit sites van derden) dienen gebruikers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen Teleblik deze content aanbiedt. Hierbij dient tevens onder elke omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar voren te komen. Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context zijn dus niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk temaken.

• Het is niet toegestaan om onderdelen van Teleblik elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de website van Teleblik op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

9. Privacy
Voor de Organisatie Teleblik is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten behoeve van Teleblik worden de persoongegevens van de gebruikers uitsluitend in Entree opgenomen. Het gebruik van deze gegevens is conform de voorwaarden van Entree. Voor meer informatie zie het privacy reglement van Kennisnet, dat van toepassing is op Entree, op www.kennisnet.nl.

10. Cookies
Teleblik maakt gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker.

De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte website opslaan en ook weer lezen. Cookies worden gebruikt om de gebruikers van de site te identificeren en eventueel te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de Teleblik-site optimaal te laten functioneren. De informatie zal niet gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers tevens zullen de gegevens niet aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om volledig gebruik te maken van Teleblik is het noodzakelijk cookies te accepteren.

11. Aansprakelijkheid
Onverminderd het verder bepaalde in de disclaimer van Teleblik te vinden op www.teleblik.nl aanvaardt de Organisatie Teleblik geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van Teleblik en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op Teleblik wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt en/of het niet beschikbaar zijn van (delen van) Teleblik.

12. Algemeen
Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zal de Gebruiker gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op deze site-voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Teleblik en gebruikers zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s Gravenhage tenzij bindend advies of arbitrage overeengekomen wordt. 13. Klachten en contact
Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van inbreuk op wettelijke bepalingen en/of rechten van derden kunt u een mail sturen naar redactie@teleblik.nl (of naar de adresgegevens op www.teleblik.nl).

Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar info@teleblik.nl

Meer contactgegevens zijn te vinden op www.teleblik.nl

Organisatie Teleblik, maart 2006

Personal tools