Sociologia de la diversitat

From Francescroma

José Antonio Nieto

Sociodiversidad: planteamiento de la sociología de la diversidad


Nieto considera que les notes del capítol primer serveixen per fer el pas que farà més endavant: deconstruir la sociologia de la desviació i reconstruir (a partir d'ella) una sociologia de la diversitat

Hi ha diversitat a molts nivells. La història social i la història natural són històries de la diversitat.

L'estudi de la diversitat ha qüestionat l'essencialisme.

La diversitat social pot quedar absorvida per la societat i deslligada de la biologia.

Però ha estat la diversitat biològica el que ha regit el procés evolutiu de les espècies (teoria de l'evolució de Darwin. Això ha estat així fins i tot entre els humans.

El problema és que avui dia la metàfora de l'adaptació (evolució de les espècies) s'ha convertit en un impediment per poder explicar el desenvolupament.

Però resulta que els humans som capaços de generar cultura (i d'extingir espècies, fins i tot nosaltres mateixos).

L'evolució humana no va començar com una evolució social (sociodiversitat) sinó que a l'inici l'evolució era de tipus biològic. Després va aparèixer la cultura i sobretot el llenguatge. Això fa que la diversitat entre els humans es faci molt més gran.

Nieto diu que la base de la diversitat es troba en la consciència del subjecte social, en part vinculada als substrats neuronals del cervell.

El subjecte no pot experimentar sensacions com la sacietat, la tristesa o l'alegria si no és en societat. Les conductes, les accions i la cultura es formen en la societat i això els dóna una dimensió històrica --> Construcció social.

Per interpretar com es construeix la societat hi ha dos grans corrents:


La Gran Teoria - que construeix teories generals - Per a Resnick se li diu racionalisme situat i al seus teòrics, racionalistes conceptuals.

La seva base són les estructures biològiques que constituciexen el fonament del racionalisme.

La Petita Teoria - que construeix teories particulars - Per a Resnick racionalisme situacionista o situacionistes.

Volen explicar les formes en què la la cognició es veu influïda i configurada pels contextos socioculturals i històrics.

Per a Resnick s'obliden dels individus i sobretot prescindeixen de l'origen biològic del desenvolupament individual.

Resnick el que vol es introduir l'individu en la teoria de la cognició situada i introduir el social en la teoria de les restriccions biològiques sobre l'aprenentatge. D'aquesta manera, acaba dient que tant les formes com els conceptes culturament acceptats poden ser coherents o contradir les estructures biològicament preparades.

--> Les races, per exemple, no responen a lectures únicament biològiques sinó que són construccions socials i culturals.

Un altre punt important, que Nieto pren de Wells que segueix Lewontin, és que es dóna més diversitat genètica dins de conjunts de població considerats iguals que no entre conjunts de població considerats diferents.

A més, segons Stoneking, en la societat karen la diversitat del cromosoma Y és producte de la patrilocalitat.

==> O sigui que cal acceptar que l'espècie humana té una base biològica molt important (sobretot la neurociència).

Però també cal tenir en compte que l'autoconsciència és una característica que separa l'espècie humana dels altres primats.

L'adaptació humana no és física sinó que es basa en canvis en el seu comportament que es duen a terme en primer lloc en la ment humana. Això dóna molta importància al llenguatge estructurat.

És la parla el que permet evolucionar a l'animal humà.

És en aquest marc on apareixen les conductes desviades, que no es donen a la natura: "son productos no acabados del género humano".

D'aquesta manera, la sociodiversitat és el resultat de la diversitat del subjecte en condicions socialment i contextualment diferenciades. La sociodiversitat és el producte de les diferències.

La diversitat de les cultures és el producte de les experiències individuals i de grup, de les relacions assimètriques de poder i en conjunt de les condicions existencials proporcionades per la realitat social.

Això és el que es veu en estudiar la diversitat sexual.

Acción desviada, conducta desviada y alteridad
--

Personal tools