Statuten:Huidig

From Hades Leuven

Contents

Algemeen

Opmerking: Dit is een wiki, dus onderhevig aan veranderingen. De Statuten worden echter enkel gewijzigd via een Statutaire Vergadering. De enige, echte versie van de Statuten is dus te vinden op de Yahoo E-Groups!

Waar kan ik de Voorstellen tot Statuutswijziging vinden?
Hoe dien ik Voorstellen tot Statuutswijziging in?

Intern reglement van de club Hades, afdeling Leuven

De club Hades, afdeling Leuven (voortaan Hades genoemd) is opgericht in 1994 door Steven Scheldeman, Ethel Verbiest, Wouter De Wijngaert, An Baelemans en Koen De Coninck.

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

§ 1: Bepaling en doelstelling

Art.1: Hades is een vereniging van alle personen die voldoen aan minstens één van volgende voorwaarden en die door stemming toegelaten worden:
 • 1) Minstens 5 (vijf) jaar hogere studies volgen of één of meerdere hogere studies na vijf of meer jaren met succes afgesloten hebben.(Onder hogere studie wordt verstaan, alle studierichtingen die indien met vrucht beëindigd, beloond worden met een door de Belgische staat en/of Vlaamse overheid erkend diploma of getuigschrift van een door diezelfde instantie erkend hoger niveau dan diploma's en getuigschriften uit het secundair onderwijs.)
 • 2) In hun vierde, respectievelijk derde jaar hogere studies een diploma behaald hebben, en 1 (één) 'stage'-jaar, respectievelijk 2 (twee) 'stage'-jaren, lopen binnen de club Hades, die afgesloten moeten worden met een mondeling examen.
 • 3) Ingeschreven zijn in een derde jaar hogere studies.
 • 4) Nooit een diploma hogere studies behaald hebben en niet meer studeren.
Art.2: Het doel van Hades is het contact tussen afgestudeerden, studenten en mensen zonder diploma te bevorderen en haar leden de kans te geven zich te ontplooien op intellectueel, studentikoos, sociaal, sportief, cultureel en seksueel vlak.

§ 2: Schild, logo en kleuren

Art.1: Het schild bestaat uit (heraldische beschrijving volgt nog)
Art.2: Het logo bestaat uit (beschrijving volgt nog)
Art.3: De kleuren van Hades zijn sinopel (groen), argent (zilver), en sabel (zwart). De hoofdkleur is Sabel. De kleur argent wordt enkel gebruikt voor afboordingen, tekeningen en teksten.

§ 3: Leden

Art.1: Personen die lid willen worden, moeten minstens voldoen aan één van volgende voorwaarden:
 • 1) Minstens 5 (vijf) jaar hogere studies volgen of één of meerdere hogere studies na vijf of meer jaren met succes afgesloten hebben.
 • 2) In hun vierde, respectievelijk derde jaar hogere studies een diploma behaald hebben, en 1 (één) 'stage'-jaar, respectievelijk 2 (twee) 'stage'-jaren, lopen binnen de club Hades, die afgesloten moeten worden met een mondeling examen.
 • 3) Ingeschreven zijn in een derde jaar hogere studies.
 • 4) Nooit een diploma hogere studies behaald hebben en niet meer studeren.
Art.2: Kandidaat leden moeten zich laten voordragen door een erkend lid van de club. Deze voordracht kan pas gebeuren na het kandidaat-lid op minstens twee andere officiële Hades activiteiten aanwezig was. Tevens moet deze voordracht door tenminste één ander lid gesteund worden, en kan enkel gebeuren op officiële Hades activiteiten.
Art.3: Een officiële Hades activiteit, is een activiteit die via de Hades_666 egroup [1] wordt aangekondigd, minstens 3 (drie) kalenderdagen voor het plaatsvinden van de activiteit in kwestie. Verder moet ze voldoen aan 1 of meerdere van de volgende voorwaarden:
 • 1) De huidige senior van Hades Leuven is aanwezig.
 • 2) Een meerderheid van de huidige actieve leden is aanwezig. 3) Een meerderheid van de stemmen is aanwezig.
Art.4: Elke activiteit aangekondigd op de Hades_666 egroup die niet voldoet aan de bepalingen van punt 1.3.3, wordt beschouwd als een Hades activiteit. Deze verschillen van de officiële Hades activiteiten op het punt dat er geen nieuwe leden tijdens deze activiteiten mogen gestemd worden.
Art.5: Indien een kandidaat lid op reglementaire wijze is voorgedragen, wordt tot stemming overgegaan. Alle leden met stemrecht mogen deelnemen aan deze stemming. Het gaat hier om een gewone stemming.
Art.6: Het lidmaatschap wordt bekrachtigd door de betaling van het lidgeld.
Art.7: De leden van Hades die het vastgestelde bedrag aan lidgeld betalen, krijgen hiervoor een clublint, een lidkaart en stemrecht. Deze lidkaart is één jaar geldig. Op vertoon van deze lidkaart krijgen de leden van Hades korting op Hades activiteiten, door de Club Hades Leuven georganiseerd, of op de activiteiten van de bevriende clubs en kringen.
Art.8: Het lid dat het bedrag ter waarde van 666 (zeshonderdzesenzestig) keer het lidgeld heeft betaald, verwerft het eeuwige lidmaatschap van Hades, met behoud van stemmen en naam. De stemmen van overleden Hades leden vervallen aan de Ambassadeur der Helle.
Art.9: Een bevriende club of kring is een (studenten-)club of (studenten-)kring waarmee Hades Leuven een vriendschapsakkoord heeft afgesloten. Dit akkoord houdt in dat alle leden van Hades aan dezelfde prijs toegang krijgen op de activiteiten van de bevriende club of kring als de leden van voorgenoemde bevriende club of kring, en omgekeerd. Het spreekt vanzelf dat de Senior van Hades gratis toegang krijgt tot deze activiteiten, net zoals elke praeses van een club of kring gratis toegang krijgt tot de activiteiten van de club Hades zelf.
Art.10: Het bestuur van de club heeft het recht een persoon die geen lid, erelid of prematuur van Hades Leuven is om uitzonderlijke diensten aan Hades bewezen, als lid Honoris Causa voor te stellen. Dat blijft zij/hij dan voor een periode van twee jaar. Genoemde personen hebben geen stemrecht. Deze leden Honoris Causa worden door de club bekrachtigd door middel van een gewone stemming. Alle leden van Hades mogen deelnemen aan deze stemming.
Art.11: Alle leden van Hades krijgen bij hun toetreding en toelating tot de club een clubnaam. Deze clubnaam dient op de eerstvolgende officiële Hades-activiteit waar het bewuste lid aanwezig is, toegekend te worden. Zonder een toegekende clubnaam heeft het bewuste lid geen stemrecht. De toegekende clubnaam moet voldoen aan minstens één van volgende voorwaarden:
 • 1) Erkend terug te vinden zijn in de mythologische verhalen van de oude beschavingen.
 • 2) Afkomstig uit de literatuur tot en met Shakespeare.
 • 3) Geen benaming zijn van een oppergod, onder welke vorm dan ook.
Ieder stemgerechtigd lid mag voorstellen doen tot naamstoewijzing, het ongenaamde lid incluis. Elk lid heeft het recht om een veto te stellen op één of meer van de voorgestelde namen. Deze veto's moeten echter verdedigd worden door het lid in kwestie. Indien alle namen op een veto stuiten, wordt er door het bestuur een lijst van vijf namen voorgelegd op de daaropvolgende officiële activiteit van Hades, waar het nieuwe lid op aanwezig is. Minstens twee van volgende namen moeten deel uitmaken van die lijst: Golem, Herodes, Sysiphus, Judas of Yago. Bij toewijzing van een naam van deze lijst heeft niemand een veto. De toekenning van de naam wordt beslist door gewone stemming. Alle stemgerechtigde leden mogen aan deze stemming deelnemen.
Art.12: Elk lid dat toetreedt tot Hades.
Art.13: Oud-leden die terug lid willen worden, kunnen dit doen door zelf het lidgeld terug te betalen. Zij verwerven dan opnieuw alle rechten en plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap. Indien hun naam echter opnieuw is toegewezen, verliezen zij hun claim op die naam en moeten volgens de bepalingen onder Art.10 een nieuwe naam toegewezen krijgen.
Art.14: Indien leden door omstandigheden, niet langer lid kunnen zijn in overeenstemming met de statuten, mogen zij een beroep doen op de leden van de club om hun een uitzondering te schenken. Deze uitzondering moet bekrachtigd worden door een gewone stemming. Alle leden met stemrecht mogen aan deze stemming deelnemen.

HOOFDSTUK 2: STRUCTUUR

§ 1: Praesidium

Art.1: Het bestuur, voortaan het Praesidium of de Hoge Raad van Hades Leuven genoemd, wordt verkozen op een Algemene Vergadering, voortaan Samenscholing genoemd, door de leden bij gewone stemming. Alle stemgerechtigde leden mogen aan dit votarium deelnemen.
Art.2: De Hoge Raad van Hades Leuven bepaalt in samenspraak met de leden het jaarlijks programma van Hades en coördineert als uitvoerend orgaan de dienstverlening, de belangenverdediging en de organisatie van de vormende en ontspannende activiteiten. Zij kunnen hiervoor beroep doen op de Samenscholing.
Art.3: De Hoge Raad van Hades Leuven bepaalt de agendapunten van alle vergaderingen. De Samenscholing mag voorstellen doen om bepaalde punten in de agenda op te nemen.
Art.4: De Hoge Raad van Hades Leuven bestaat uit:
 • 1) Senior, ook wel Hades genoemd. Hij/zij coördineert de werking van Hades. Hij/zij is de voorzit(s)ter van de Hoge Raad van Hades Leuven en de Samenscholing. Hij/zij heeft een volmacht op de rekening van Hades.
 • 2) Vice-Praeses, ook wel VIP genoemd. Hij/zij vervangt de Senior bij diens afwezigheid. Hij/zij verzorgt alle toelatingen en verzekeringen, alsook de contacten met de ereleden en met de pers. Bij zijn/haar afwezigheid wordt diens taak overgenomen door de Quaestor.
 • 3) Ab-Actis, ook wel AA genoemd. Hij/zij staat in voor de gemeenschappelijke briefwisseling en uitnodigingen. Hij/zij staat in voor de verslagen van de Samenscholing, de Statutaire Vergadering en de ledenvergaderingen, voortaan samenscholinkjes genoemd. Hij/zij is archivaris van Hades. Bij zijn/haar afwezigheid wordt diens taak overgenomen door de Magister Plebis.
 • 4) Quaestor, ook wel Q genoemd. Hij/zij noteert de inkomsten en uitgaven van Hades, regelt alle financiële kwesties in overleg en met goedkeuring van de Samenscholing en brengt verslag uit van de financiële toestand op de Samenscholing. Hij/zij heeft een volmacht op de rekening van Hades. Hij/zij zoekt sponsors in de naam van Hades voor een pakket samengesteld uit activiteiten door Hades georganiseerd. Definitieve beslissingen worden steeds genomen in overleg met de overige leden van de Hoge Raad van Hades Leuven. Bij zijn/haar afwezigheid wordt de functie overgenomen door de Senior.
 • 5) Magister Plebis, ook wel M.P. genoemd. Hij/zij staat in voor de

begeleiding van de nieuwe leden die enkel voldoen aan Art. 1.1.1.2 of Art.1.1.1.3 en voor de begeleiding van alle leden die zich aan zijn gezag wensen te onderwerpen. Hij/zij mag, moet niet, veel drinken, weliswaar niet dagelijks, net zoals alle andere leden van Hades. Bij zijn/haar afwezigheid wordt diens taak overgenomen door de Quaestor.


Art.5: Alle leden van de Hoge Raad van Hades Leuven beschikken over één extra stem.

§ 2: De Samenscholing

Art.1: De Samenscholing is het wetgevend, inrichtend en controlerend orgaan en bestaat uit alle leden van Hades.
Art.2: Alle leden hebben stemrecht, met uitzondering van de leden Honoris Causa.
Art.3: Het meervoudig stemrecht is van toepassing binnen Hades en werd als volgt vastgelegd:
 • 1) De leden die voldoen aan Art.1.1.1.3 en alle andere leden die zich onderwerpen aan het gezag van de Magister Plebis, voortaan Prematuren genoemd, hebben één stem.
 • 2) De leden die voldoen aan Art. 1.1.1.4, voortaan ereleden genoemd, en zij die voldoen aan Art. 1.1.1.2 hebben twee stemmen.
 • 3) De leden die voldoen aan Art. 1.1.1.1. hebben verscheidene stemmen naargelang het aantal jaren dat ze studeren in een hogere studie of gestudeerd hebben in een hogere studie, en wel als volgt:
  • vier jaar: drie stemmen
  • vijf jaar: vier stemmen
  • zes jaar: vijf stemmen
  • zeven jaar: zes stemmen
  • meer dan zeven jaar: zeven stemmen
Art.4: Daar Hades de loyaliteit van zijn leden wenst te belonen en te bevorderen krijgen alle leden een stem extra voor elke drie jaar dat zij lid zijn van Hades. Dit hoeven geen drie opeenvolgende jaren te zijn; het is het absolute aantal jaren dat telt. Deze bijkomende stemmen worden gewoontjes bijgeteld bij het aantal stemmen dat een lid reeds heeft en zijn alleen beperkt door het aantal jaren dat iemand reeds lid van Hades is. Deze bijkomende stemmen worden aan alle leden uitgereikt, met uitzondering van de leden Honoris Causa.
Art.5: Elk lid heeft het recht om bij zijn afwezigheid een schriftelijke volmacht uit te reiken aan een ander lid van de club. De voorwaarden waaronder dit gebeurt moeten uitgeschreven in deze volmacht terug te vinden zijn. Deze volmacht mag ook via eMail of sms worden overgemaakt. In het geval van een eMail, moet deze uitgeprint worden op dusdanige wijze dat het adres vanwaar de volmacht verstuurd werd duidelijk leesbaar is. Dit eMail adres moet dan ook overeenkomen met een gekend eMail adres van de gever van de volmacht. Indien het gaat over een volmacht via sms, dan moet het gsmnummer duidelijk herkenbaar zijn als behorende tot de gever van de volmacht.
Art.6: Bij afwezigheid van de leden, tenzij het hier handelt om prematuren, vervallen hun stemmen en de volmachten aan hen uitgereikt, tenzij expliciet anders bepaald in die volmacht, aan de senior, om te gebruiken zoals hij/zij goed dunkt. De stemmen der afwezige prematuren vervallen aan de Magister Plebis om te gebruiken zoals hij/zij het goed dunkt. De aan de afwezige prematuren uitgereikte volmachten vervallen, tenzij het gaat om de volmacht van een prematuur of tenzij het expliciet anders in die volmacht bepaald is, aan de senior.
Art.7: Alle leden van de Samenscholing die een functie bekleden kunnen, mits ernstige reden, ontslag nemen uit hun functie. Zij kunnen ook uit hun functie ontheven worden, na een indiening van een Motie van Wantrouwen tegen de betreffende persoon. Het staat de senior vrij, indien hij/zij dit wenst, hetzij een vervanger ad-interim aan te duiden, hetzij een partiële verkiezing voor de vrijgekomen functie te organiseren.
Art.8: Het Hades Headquarter (HHQ) is gevestigd in het Hades clubcafé. Hier bevinden zich ook de valven. Deze zijn ook raadpleegbaar op de Hades_666 egroup. Indien om uitzonderlijke omstandigheden de valven niet kunnen geraadpleegd worden mag men de Hoge Raad contacteren om te vernemen wat er op de valven geafficheerd staat .

§ 3: Bijzondere functies

Art.1: De Hoge Raad van Hades Leuven heeft het recht om een lid van de club aan te duiden als Ambassadeur der Helle. Dit lid draagt deze titel tot hem/haar deze ontnomen wordt, hij/zij verkozen wordt tot een functie binnen de Hoge Raad van Hades Leuven of een ander lid wordt aangeduid tot Ambassadeur der Helle. De Ambassadeur der Helle beschikt over één extra stem.
Art.2: De Hoge Raad van Hades Leuven mag altijd bijkomende functies creëren en uitdelen aan leden die nog geen functie bekleden. Deze functies worden onmiddellijk toegevoegd aan de Hoge Raad van Hades Leuven, en zijn slechts geldig tot de volgende verkiezingen. De leden die deze functies bekleden komen echter nooit in aanmerking ter vervanging van één der afwezige leden van de oorspronkelijke Hoge Raad van Hades Leuven.

HOOFDSTUK 3: WERKING.

§ 1: Stemmingen

Art.1: Er zijn drie soorten stemmingen mogelijk:
 • 1) De gewone stemming: hierbij is een stemming geslaagd wanneer de helft plus één van de stemmen in de club zich voor de stemming hebben uitgesproken.
 • 2) De buitengewone stemming: hierbij is een stemming geslaagd wanneer het aantal stemmen voor groter is dan het aantal stemmen tegen. Bij een buitengewone stemming mag geen enkel lid zich onthouden van stemming.
 • 3) De bijzondere stemming: hierbij is een stemming geslaagd wanneer er twee derde van de stemmen in de club zich voor de stemming hebben uitgesproken. Indien bij een bijzonder stemming er zich noch twee derde voor, noch twee derde tegen de stemming hebben uitgesproken, dan vindt onmiddellijk een tweede stemronde plaats. Dit is dan een buitengewone stemming.
Art.2: Elke stemming gebeurt door handopsteking. Elk lid heeft het recht zijn/haar stemmen in gehele getallen te verdelen over mogelijke opties zoals hij/zij het wil. Dit duidt het lid aan door bij de stemming een even groot aantal vingers als aantal stemmen omhoog te steken.
Art.3: Enkel de Senior is vrijgesteld van het omhoog steken der vingers. Hij mag de Ab-Actis gewoon mondeling meedelen hoeveel stemmen hij uitbrengt.
Art.4: Bij staking van stemmen, is de stem van de Senior altijd doorslaggevend.

§ 2: Vergaderingen en Samenscholingen

Art.1: Een Vergadering is het samenkomen van de Hoge Raad van Hades Leuven. De Hoge Raad van Hades Leuven vaardigt edicten uit bij consensus of door stemming. Elk lid van de Hoge Raad van Hades Leuven kan een stemming aanvragen. De Hoge Raad van Hades Leuven kan slechts geldige beslissingen nemen indien minstens de helft, naar boven afgerond, van de stemgerechtigden aanwezig is. Enkel de leden van de Hoge Raad van Hades Leuven hebben op deze stemmingen stemrecht. Binnen de Hoge Raad van Hades Leuven heeft elk lid slechts één stem. Afwezige stemmen vervallen niet aan de senior. Bij staking van stemmen is de stem van de senior, of zijn plaatsvervanger, doorslaggevend.
Art.2: Een Samenscholing is het bijeenkomen van de leden van Hades Leuven. De Samenscholing kan altijd geldige beslissingen nemen. Elke beslissing gebeurt bij wijze van consensus of stemming. Afwezige leden dienen een geschreven volmacht mee te geven, zoniet vervallen hun stemmen aan de senior of Magister Plebis, zoals bepaald in Art.2.2.5. Het is de taak van de Ab-Actis om de Senior mee te delen hoeveel stemmen hij/zij op elk moment heeft.

§ 3: Verkiezingen

Art.1: De verkiezingen vinden plaats op de Samenscholing van All Hallow's Eve, 31 oktober van het kalenderjaar. Het voorzitterschap van de verkiezingen wordt genomen door de uittredende leden van de Hoge Raad van Hades Leuven, die zich niet opnieuw kandidaat stellen voor een functie. Indien er geen uittredende leden van de Hoge Raad van Hades Leuven zijn die zich niet herverkiesbaar stellen, duidt de uittredende Senior minstens drie leden van de club aan die zich niet verkiesbaar stellen en die geen prematuur zijn. Deze vormen dan Kiesbureau 666. Alle volwaardige leden, zij die hun lidgeld voor het nieuwe academiejaar betaald hebben, hebben stemrecht, met uitzondering van de leden Honoris Causa. Bij verkiezingen tellen alleen de geschreven volmachten zoals bepaald in art.2.2.5; stemmen die vervallen aan de uittredende Senior uit hoofde van de afwezigheid van leden, of stemmen die vervallen aan de uittredende Magister Plebis uit hoofde van de afwezigheid van de prematuren, tellen niet mee bij verkiezingen. Verkiezingen gebeuren altijd door middel van Bijzondere Stemming.
Art.2: De verkiesbare functies zijn de volgende:
 • 1) Senior
 • 2) Vice-Praeses
 • 3) Ab-Actis
 • 4) Quaestor
 • 5) Magister Plebis
Deze functies worden beschreven in Art. 2.1.4. De functies worden ook in deze volgorde verkozen. Ze worden echter pas van kracht wanneer de verkiezingen zijn afgelopen. Bij kandidatuur voor een functie wordt er eerst gestemd of de kandidaat aanvaardbaar is voor de betreffende functie. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor elke functie met uitzondering van de functie van Senior, deze is verboden aan de ereleden, de prematuren en de leden Honoris Causa.
Art.3: Indien er geen kandidaten zijn voor de functie van Senior, mogen de ereleden zich verkiesbaar stellen voor deze functie.
Art.4: Indien er geen kandidaten zijn voor een bepaalde functie, vervalt deze functie aan de verkozen leden van de Hoge Raad van Hades Leuven, onder hen te verdelen in onderlinge samenspraak. Deze onbemande functie kan overgedragen worden aan een ander lid van de Samenscholing die zich hiervoor verkiesbaar stelt op de eerst volgende Samenscholing.
Art.5: Voor de stemming omtrent de aanvaardbaarheid van kandidaten, de eerste en eventuele tweede stemronde, mogen alle kandidaten zich verdedigen.
Art.6: Ook indien er slechts één kandidaat voor een functie is, dient er gestemd te worden.
Art.7: Elk lid stelt zich individueel kandidaat voor een functie; er wordt niet in ploegen opgekomen. Ieder lid mag zich voor meer dan één functie kandidaat stellen, ook al vervalt zijn kandidatuur voor de ene functie wanneer hij reeds verkozen is voor een andere functie.
Art.8: Verkozen kandidaten worden automatisch uit hun functie ontheven indien zij tijdens hun ambtstermijn geen volwaardig lid van Hades zijn. Tevens moeten de kandidaten het gehele academiejaar op regelmatige basis beschikbaar zijn.

HOOFDSTUK 4: STATUUTWIJZIGINGEN

§ 1: Beschikbaarheid

Art.1: Deze statuten staan altijd ter beschikking van de leden van de club via de Hades_666 eGroup, kunnen aan het begin van elk Hades jaar overhandigd worden aan elk lid dat hierom vraagt en kunnen enkel op de Statutaire Vergadering gewijzigd worden.
Art.2: Deze statuten moeten bij aanvraag aan ieder lid van Hades worden voorgelegd. Eén exemplaar moet in het HHQ aanwezig zijn.

§ 2. Statutaire Vergadering

Art.1: De eerste Samenscholing na nieuwjaar is automatisch een Statutaire Vergadering. Deze wordt altijd schriftelijk aangekondigd aan alle leden van de club, minstens 4 weken op voorhand. Tenzij bepaalde leden dit expliciet vermelden bij hun toetreding tot de club, of bij het begin van het nieuwe academiejaar, geldt e-mail als schriftelijke verwittiging. Deze is de enige Samenscholing waarop de aanwezigheid van alle leden verplicht is. Niet aanwezige leden worden van de rol geschrapt en kunnen zich dan op de eerstvolgende Samenscholing weer lid maken. Ieder lid dat zijn afwezigheid op voorhand meedeelt, schriftelijk of per e-mail, aan één van de leden van de Hoge Raad van Hades Leuven, wordt niet geschrapt van de rol.
Art.2: De Hoge Raad van Hades Leuven kan op elk ogenblik een Bijzondere Statutaire Vergadering bijeenroepen. Deze wordt altijd schriftelijk aangekondigd aan alle leden van de club. Tenzij bepaalde leden dit expliciet vermelden bij hun toetreding tot de club, of bij het begin van het nieuwe academiejaar, geldt e-mail als schriftelijke verwittiging. Deze bijkomende Statutaire Vergadering hoeft slechts 1 week op voorhand aangekondigd worden.
Art.3: Het staat de Hoge Raad van Hades Leuven altijd vrij om de verplichte aanwezigheid van de leden op een Bijzondere Statutaire Vergadering voor die specifieke Bijzondere Statutaire Vergadering af te lasten. Dit moet dan wel expliciet vermeld worden in de schriftelijke aankondiging van die Bijzondere Statutaire Vergadering. Dit houdt tevens in dat de Hoge Raad van Hades Leuven deze specifieke Bijzondere Statutaire Vergadering als geldig beschouwd.
Art.4: Een Statutaire Vergadering heeft slechts twee doelen:
 • 1) Het bespreken en stemmen van Wijziginkskes van Statutti. Dit mag niet samenvallen met het stemmen van nieuwe leden, namen, activiteiten, etc....
 • 2) Het overlopen van het financieel verslag.

§ 3: Voorstellen tot Statuutwijziging

Art.1: Ieder lid van Hades heeft het recht een voorstel tot statuutwijziging in te dienen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren ten laatste 2 weken voor de aanvang van de statutaire vergadering in kwestie. Men mag echter altijd statuutwijzigingen indienen; er hoeft geen Statutaire Vergadering aangekondigd te zijn. Een voorstel tot statuutwijziging wordt beschouwd als ingediend van zodra het ondertekend is en afgegeven aan de Senior, of terug te vinden is in de lijst van messages op de Hades_666 egroup. De indiener(s) van het bewuste voorstel (de ondertekenaar(s) dus) dienen het voorstel in kwestie persoonlijk te verdedigen op de statutaire vergadering. Bij afwezigheid (op de statutaire vergadering in kwestie) van de indiener(s) wordt het voorstel automatisch verworpen.
Art.2: Een lijst met alle voorstellen tot statuutwijzingen wordt ten laatste 36 (zesendertig) uur voor de Samenscholing ter beschikking gesteld aan alle leden van Hades. Deze wordt via eMail verstuurd via de Hades_666 egroup. Zij kunnen deze ook komen afhalen in het HHQ mits zij de Hoge Raad van Hades Leuven hiervan minstens 48 uur op voorhand op de hoogte brengen.
Art.3: Op een Statutaire Vergadering worden beslissingen over statuutwijzigingen altijd genomen door middel van een Bijzondere Stemming. Dit is ook het geval op een Bijzondere Statutaire Vergadering. Op een Bijzondere Statutaire Vergadering wordt bij de telling van de stemmen alleen rekening gehouden met de aanwezige stemmen en de geldige volmachten, opdat de Bijzondere Stemming altijd geldig zou zijn.
Art.4: De gewijzigde statuten zijn pas van kracht na goedkeuring door middel van Bijzondere Stemming, datering en ondertekening door alle leden van de Hoge Raad van Hades Leuven. Zij blijven slechts geldig tot zij gewijzigd worden op een volgende Statutaire Vergadering. Elk lid met stemrecht mag aan deze stemming deelnemen.

§ 4: Definitie van Statuten

Art.1: Statuten, eertijds Statutti genoemd, is de verzamelnaam voor de inhoud van dit document. Deze Statuten overstijgen de regels van alle studenten-codices, zonder enige rekening te houden met uitgave, kleur, samenstelling, taal of smaak van deze studenten-codices. De regels uit de verschillende studenten-codices mogen door de leden van Hades naar eigen goeddunken worden geïnterpreteerd, in zoverre deze interpretatie de interpretatie van de Hoge Raad van Hades Leuven niet in gevaar brengt. De interpretatie van de regels der verschillende studenten-codices gedaan door de Hoge Raad is altijd onderworpen aan het ultieme fiat of het ultieme veto van de Senior van Hades Leuven.
Art.2: De verzamelde interpretaties van de regels uit de verschillende studenten-codices, gedaan door de leden van Hades Leuven, in zoverre deze de interpretaties van deze zelfde regels gedaan door de Hoge Raad van Hades Leuven en voorzien van het fiat van de senior van Hades Leuven niet tegenspreken, zullen opgenomen worden in de Zwarte Bladzijden.

HOOFDSTUK 5: BIJZONDERE SAMENSCHOLINGEN

§ 1: Motie van Wantrouwen m.b.t. de Hoge Raad van Hades Leuven

Art.1: Elk lid van Hades mag een Motie van Wantrouwen indienen, hetzij tegen de gehele Hoge Raad van Hades Leuven, hetzij tegen een individueel lid ervan. Op dat ogenblik verbindt de Hoge Raad van Leuven zich ertoe, zo spoedig mogelijk een Bijzondere Samenscholing bijeen te roepen. Dit gebeurt schriftelijk, ten vroegste zeven dagen na indiening van de Motie van Wantrouwen, ten laatste dertig dagen, én in samenspraak met het lid dat de motie van wantrouwen heeft ingediend.
Art.2: Moties van Wantrouwen dienen schriftelijk en ondertekend ingediend te worden op het HHQ. Dit wordt onmiddellijk bekend gemaakt aan alle leden van Hades met vermelding tegen wie de motie is ingediend en door wie.
Art.3: Een Motie van Wantrouwen wordt altijd beslecht door een Bijzondere Stemming. Ieder lid met stemrecht mag aan deze stemming deelnemen. Enkel de eigen stemmen of stemmen verkregen bij geschreven volmacht, tellen bij deze stemming. Extra stemmen uit hoofde van een functie hetzij als Senior, hetzij als lid van de Hoge Raad van Hades Leuven, hetzij als Ambassadeur der Helle, hetzij als om het even welke andere functie tellen niet mee.
Art.4: Een Motie van Wantrouwen wordt enkel gestemd indien de indiener ervan aanwezig is. Indien deze niet aanwezig is, vervalt deze Motie van Wantrouwen. Het is ieder lid toegestaan voor de stemming zich te verdedigen, de motie te verdedigen of een mening te uiten. Bij staking van stemmen is de Motie van Wantrouwen verworpen.
Art.5: Een lid van Hades dat ooit door middel van een Motie tot Wantrouwen uitgesloten werd uit de Hoge Raad van Hades Leuven, kan zich bij verkiezingen niet langer beschikbaar stellen voor diezelfde functie.

Deze statuten werden opgesteld door de Hoge Raad van Hades Leuven op 6 maart 1994, goedgekeurd door Bijzondere Stemming op de Samenscholing van 11 maart 1994, gewijzigd door Bijzondere Stemming op de Samenscholingen van 13 Maart 1996, 17 januari 1998, 13 januari 2001, 11 januari 2004 en 1 december 2006.

Hades
Cernunnos
Jeroen Stuyck
Vice-Praeses
Homeros
Anton Delbarre
Ab Actis
Kronos
Robby Koreman
Quaestor
Loki
Frits Janssen
Magister Plebis
Chimaera
Nicky Pierre
Personal tools