The worlds longest word

From Ultipedia

Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglysylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylyalylthreonylleucylglcycylaspartylprolylglicylisoleucyglutamylglutaminlserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglyclyalanylaspartylalanylleucyglutamylleucylgluycylisoleucylproluylphenylalanyserylaspartyprolylleucelalanylaspartylglycylprolylthreonylisolleucyglutaminylasparaginylalanythreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglglutamylmethionylleucyalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolyuthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasbaraginylleucylvalylphenylalanylsparaginyyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanylyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylspartylserylvalylleucylvallalanylaspartylvalylprolylvalvlglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalalrginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalalprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolyprolylaspartylalanylaspartylaspartyspartyleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyroslglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginlalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylanylalanylleucylprolylleucylaspaaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparagimylalanylalanyprolylprolylleucylglutaminylglycylphenlalanylglycylisoleyucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylalspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylasoleucylserylglycylserylalanylisoleucylbalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpronylglutamyllysylmethionylluecylalanylalanyoeucyllysylvalylphenylalanylvalylglutamilylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylserine

Personal tools