Regler

From 1742

Regler:

Spelet bygger på att bygga upp ditt lands prestige, det vill säga hur andra länder ser ditt land. Detta påverkas av olika saker:

 • Krig
 • Handel
 • Byggnation
 • Händelser
 • Pengar

För att göra detta har du vissa saker som du kan göra:

Handel: Handel i Europa sköts genom handelskompanier. För att dessa ska komma till ditt land krävs det att du "övertalar" dem genom att ge pengar till dem. Detta lämnar visserligen mindre pengar över till att styra ditt land, men i längden kommer det att öka dina inkomster.

Armé: För att ett land ska kunna upprätthålla sin teritoriella integritet behöver det en armé. Armén är uppdelad mellan reguljära soldater och legosoldater. De reguljära soldaterna har en fast kostnad, och kommer att tära på din inkomst, men de är mycket billigare än legosoldater, och legosoldater är bara en temporär styrka, de kommer inta att arbeta för dig när det är fred, och även i fred gäller kontrakten bara i ett år, därefter måste du antingen förnya eller avbryta kontraktet. Du får mer prestige ju fler reguljära soldater du har, legosoldater ger ingen prestige. Dina reguljära soldater har även högre disciplin än legosoldater. Disciplinen baseras på många saker och påverkar dina soldaters förmåga att strida

Krig: När krig utbryter kommer din armé att ställas mot fiendens vid ett flertal slag. Beroende på slagens utgång kommer städer och land att ockuperas och ge ockuperaren inkomster i stället för den legitima ägaren. Varje slag du vinner ger prestige. När du vunnit tillräckligt många slag, eller förlorat för den delen, och din eller din motståndares ekonomi har eller håller på att krossa(t)s, kan du erbjuda ett fredsavtal. Fredsavtal kan innefatta transaktioner av pengar eller land, eller andra krav som vinnaren har (måste godkännas av GM eller co-GM). Ju mer allvarligt fredsavtalet är, desto mer prestige kommer vinnaren få, och förloraren förlora. Under ett krig kommer handelskompanier konstant att skrämmas iväg, varje gång en stad förloras samt konstant under kriget. Därför kan långa krig vara förödande för en handelsbaserad ekonomi, speciellt om du håller på att förlora. Byggnation: En viktig del av att bygga upp sitt lands prestige är att bygga upp magnifika byggnadsverk. Det rör sig om stora palats, paradgator, statyer, triumfbågar etc. Det kan också röra sig om att rusta upp hela städer, en huvudstad i misär är självklart inget som hjälper landet. När du ska bygga en byggnad skickar du ett PM till GM eller co-GM (mig eller Wetew), specifierar vad som ska byggas, och hur mycket pengar du ska använda till det. Normalt kommer priset vara 50 livre, men vid speciellt stora byggnader kan priset öka til så mycket som 1000 livre. Ju mer en byggnad kostar, desto mer prestige kan den ge.

Pengar: I Europa vid den här tiden finns det många valutor av olika värde, varje stormakt har sin egen, men efter frankrikes expansion på iberien och annekteringen av det tysk-romerska riket har den franska valutan Livre använts som värdemätare och universalvaluta, även i avlägsna länder som Nubien och Persiarabien. Ju rikare ett land är, desto mer prestige kommer det ha, men att spara pengarna är inte lika prestigefyllt som att bevisa deras existens genom att använda dem. Det du kan använda pengar till är följande: soldater (1 Livre per halvdecennium för 1000 man) legosoldater (1 livre för 1000 man under 1 år) Bygnation (50+ Livre) Handel (10+ Livre) Spridande av upplysningstankar (1+ livre) Undertryckande av upplysningstankar (1+ Livre) Händelser (varierande pris) (priserna kan ändrs om tillgången på valuta gör det) Du får pengar genom handel och skatter. Handel är beroende av antalet handelsförbund i ditt land och skatterna är baserade på ditt lands storlek.

Händelser: Under spelets gång kommer spelarna även att kunna genomföra olka händelser som de själva har kommit på, dessa skickas genom PM till GM eller co-GM. De kan vara vad som helst, så länge det faller inom rimlighetens ramar (till exempel: Det är OK att skicka in en händelse där du försöker lönnmörda ett rivaliserande lands kung, men det är inte OK att skicka in en händelse där du åker till månen med påven och hämtar en magisk sten som gör att du lyckas erövra Europa på ett år. ()) I PMet ska det stå: Vad händelsen går ut på, Hur den ska genomföras, och hur den ska finansieras. Ju mer pengar du lägger på en händelse desto troligare blir det att den lyckas, men du kommer också att förlora mer pengar. Du kan betala mellan 10 och 100 livre för en normal händelse, men om du känner på dig att händelsen kommer att bli extra dyr kan du lägga i mer pengar. Om händelsen inte är så dyr som du trodde kommer dessa extra pengar inte göra någon skillnad, utan vara bortkastade.


Upplysning: En annan viktig del, jämte prestige, är upplysningen. Upplysningen är i princip en kamp mellan ett lojalt men trångsynt folk eller ett illojalt men uppfinningsrikt folk. Ju mer upplyst ditt land är, desto mer teknologiska framsteg kommer att göras, vilket reflekteras i mer stridsdugliga soldater. Men ett upplyst folk kommer inte att vara nöjda med att ha dig som despot, utan kommer att protestera mot dig, genom upplopp, uppror, eller till och med så drastiska åtgärder som att göra revolution, eller skapa en självständig upplyst utbrytarstat. Du kan investera pengar i att antingen sprida eller trycka ner upplysningstankarna, beroende på var dina prioriteringar ligger.

Ett lands upplysning mäts i följande klassificeringar:

 • Bakåtsträvande
 • Inskränkt
 • Traditionsbundet
 • Omodernt
 • Intellektuellt
 • Idérikt
 • Modernt
 • Upplyst

Tiden räknas på följande sätt:

 • 1 dag=1 år
 • 1 vecka=5 år

Du kan dagligen göra följande:

 • Bygga byggnader
 • Skicka ett PM till GM eller co-GM där du beskriver byggnaden och finansieringen
 • Starta Krig
 • Posta officiell krigsförklaring i huvudtråden
 • Styra arméer
 • Skicka PM till Gm eller co-GM där du beskriver förflyttnignen (till exempel "jag flyttar 20 tusen man från västra Frankrike till nordvästra Latinien")
 • Anställa legosoldater

sker genom PM till GM eller co-GM (exempel: "jag anställer 10K legosoldater för 20 Livre")

 • Utföra diplomatiska handlingar med andra länder

sker genom PM till ländernas spelare, eller om det inte finns någon spelare till GM/coGM


En gång i veckan kan du göra följande:

 • Rekrytera reguljära soldater

sker genom PM till GM/coGM (exempel: jag väljer att ha en stående armé på 30K soldater, och finansierar detta med 30 Livre)

 • Utföra händelser

Sker genom PM till GM/coGM, där händelsen beskrivs och finansieras (exempel: Påven Innoentius XXIV vill göra [X] och för detta lägger han undan [Y] Livre där [X] är en detaljerad beskrivning av händelsen och [Y] ett belopp mellan 10 och 100 livre)

 • investera i handel

Sker genom PM till GM/coGM (exempel: Jag investerar 20 Livre i handel)

 • Sprida upplysningsideal

Sker genom PM till GM/coGM, (exempel: "jag investerar 10 livre i spridandet av upplysningstankar")

 • Förtrycka Upplysningsideal

Sker genom PM till GM/coGM, (exempel: "jag investerar 10 livre i stoppandet av upplysningstankar")

För enkelhetens skull bör allt som sköts genom PM till GM skickas i samma PM

Om du efter att ha läst reglerna ändå vill vara med måste du nu anmäla ditt intresse i denna tråd.


Spelet kommer att börja på måndag, men man kommer att kunna gå med i spelet även efter det (hur länge har inte fastställts ännu). Intresseanmälan kommer att ske från och med att alla placeholders placerats, länderna tilldelas på måndag eller söndag när vi fått en aning om hur många som ska vara med.


 • GM: Flooper X
 • co-GM: Wetew


Ps: detta är ett rollspel, så om ni hittar en lucka i reglerna, utnyttja den inte, agera som om ni var härskare över ett land. (och inget "härskaren skulle ha utnyttjat allt han kunde" tack )

Personal tools