Akademické schopnosti

From Icarrpg

Contents

Akademické schopnosti sú základnými schopnosťami pre veľa iných komplexnejších oblastí v zozname schopností. Učí sa ich väčšina detí v kurzoch na Gaie, spravovanej Impériom. Tieto schopnosti by mali byť použité ako odrazový mostík pre tvorbu nových a zaujímavých schopností, ktoré by mohli vyžadovať návrat ku základnym princípom.

Napríklad: Po prečítaní technologického indexu môže hráč dostať nápad na novú technológiu. Ak táto technológia nemá nikde základ, môže ako štartovacia čiara slúžiť práve jedna z akademických schopností.


Medzi príklady nových schopností môžeme zaradiť:

Energetické výbušniny. Výroba výbušnín, založených na energii. Výbušniny a Energia - dizajn (z Technických schopností).

Falošné starožitnosti. Dizajn a výroba realistických falzifikátov starožitností. Starožitnosti a Falšovanie.

Lieky. Výroba nových liekov, napríklad z odlišných počiatočných materiálov. Chémia a Biológia.

Jazyk -------\\---------- Žurnalizmus
Právo     \\--------- Prejav
História --------------- Starožitnosti
Grafika -----------\\--- Falšovanie
..................  \\
.Kolónia-poznatky. ---\\- Architektúra
..................
Dramatickosť ----------- Dvojník
Ekopolitika ------------ Socioekonomika
Botanika -------\\-\\----- Potravinárstvo
         \\-\\---- Genetika
Biológia ---------\\----- Makroekológia
Fyzika ---------\\------- Makromechanika
         \\------ Astrometria
Chémia ----------------- Výbušniny


[edit] Jazyk

Dôvtip Dôvtip. Dôvtip > 2. Autodidaktická.

Jazyk je schopnosťou dobrej komunikácie. Zahŕňa tak písaný, ako aj hovorený cisársky jazyk. Postava s vysokou úrovňou Jazyka bude schopná ľahšie vysvetliť svoje myšlienky alebo pochopiť a interpretovať myšlienky iných. Jazyk tiež pokrýva to, ako "presvedčivo zniete" a mal by preto byť používaný v situáciách, v ktorých chce postava klamať bez prezradenia.

Ľahká: Postávanie a klábosenie o ničom.

Ťažká: Snaha o presvedčenie niekoho o opaku toho, čomu veril celý svoj život.


[edit] Žurnalizmus

Jazyk. Autodidaktická.

Schopnosť písať skutočné alebo vymyslené správy presvedčivo pomocou vhodných zdrojov. Zahŕňa techniky vystupovania na Gaie a znalosť mediálneho prostredia.

Ľahká: Napísanie správy z vlastných zážitkov.

Ťažká: Napísanie správy očami iného a potom napodobnenie jeho štýlu. Forma žurnalistického falšovania.


[edit] Právo

Dôvtip Dôvtip. Dôvtip > 5. Autodidaktická.

Štúdium princípov a zvykov cisárskeho práva a miestnych zákonov. Zahŕňa aj šedú oblast, v ktorej sa tieto práva prekrývajú.

Ľahká: Nájdenie malých dier v práve (napr. neplatné zatknutie) na opustenie väzenia.

Ťažká: Predloženie dôkazov takým spôsobom, ktorý pozmení aplikáciu práva v prospech postavy.


[edit] Prejav

Duša > 4. Jazyk. Autodidaktická.

Prejav je schopnosť prednesu na verejnosti, či už pripraveného alebo náhodného. Schopný rečník dokáže zaujať obecenstvo a presadiť si svoj názor. Táto schopnosť rozširuje jazykové zručnosti a postava je tak schopná upútať v podstate každého, kto ju počúva.


[edit] História

Dôvtip Dôvtip. Autodidaktická.

Štúdium toho, čo sa už stalo. Používa sa na pochopenie konania ostatných. Zahŕňa štúdium súčasnej situácie a jej porovnanie s históriou.

Ľahká: Nachádzanie súvislostí medzi súčasnými udalosťami a konaním ľudí.

Ťažká: Nachádzanie súvislostí medzi minulými a súčasnými záležitosťami.


[edit] Starožitnosti

História. Inštruktor.

Štúdium artefaktov, starožitností a kultúr, ktoré ich používali. Zahŕňa oceňovanie predmetov a ich začlenenie do kontextu.

Ľahká: Schopnosť časovo zaradiť, nájsť výrobcu, pôvod a cenu predmetu, pochádzajúceho z posledných 50 000 rokov.

Ťažká: Schopnosť časovo zaradiť, nájsť výrobcu, pôvod a cenu predmetu, pochádzajúceho z doby pred Aranskými vojnami alebo od neznámeho výrobcu.


[edit] Grafika

Dôvtip Duša. Duša > 4. Autodidaktická.

Táto schopnosť umožňuje postave vytvárať vizuálne príťažlivé kresby, kopírovanie a pozmeňovanie iných. Tiež zahŕňa ohodnocovanie a hľadanie falzifikátov.

Ľahká: 3D Gaia umenie, Gaia prostredie, logá a dizajn symbolov.

Ťažká: Falšovanie, tvorba uveriteľného 3d obrazu ľudí.


Image:019 - elements 3p5 cyclone.jpg

moja loď: môj dom. moja posádka: moja rodina.


[edit] Falšovanie

Grafika. Inštruktor.

Falšovanie je umením kopírovania a falšovania. Zahŕňa všetky formy umenia od sôch a malieb až po umenie, ktoré je súčasťou Gaie. Falšovanie filmu (animácie) je v tejto schopnosti zahrnuté taktiež. Na zistenie musí kontrolór podhodiť hodnotu schopnosti falšovania. Ak ju podhodí o 0-19, má podozrenie. Ak o viac ako 20, je si o falzifikáte istý.

[edit] Architektúra

Grafika a Kolónia - poznatky (technický strom schopností). Inštruktor.

Ohodnocovanie a dizajn budov, vedomosti o tom ako forma sleduje cieľ a znalosti histórie vývoja jednotlivých štýlov. Architektúra takisto zahŕňa hlboké znalosti konštrukcie a pôdorysu budov. Postava môže pomocou úspešného hodu o danej budove získať veľa informácií.

Ľahká: Nájdenie štrukturálnych bodov budovy.

Ťažká: Pochopenie vnútorného usporiadania podľa vonkajšieho dizajnu budovy.

[edit] Dramatickosť

Dôvtip Duša. Inštruktor.

Schopnosť hrať danú rolu alebo pochopiť ju prostredníctvom slov. Herci hrajú veľkú úlohu v zábavnom priemysle, aj keď texty nepíšu a musia skúšať. Možnosť uplatnenia dvojníka, ak je cieľová osoba dobre známa. Táto schopnosť je skôr použiteľnejšia na vyjadrenie profesie, ako na schopnosť, používanú na každodenné overovanie.

[edit] Dvojník

Dramatickosť. Autodidaktická.

Schopnosť používaná na kopírovanie konania, manierov a hlasu vybranej osoby. Postava musí stráviť študovaním subjektu aspoň 5 hodín, aby ho mohla dostatočne napodobniť. Za každú ďalšiu hodinu sa odlišnosť zníži o 1%. To znamená, že po 25 hodinách sa rozdielnosť osôb zníži o 20%, čím sa šance úspešnej zámeny dramaticky zvýšia. S dodatočnými inteligentnými protézami by postava mohla oklamať takmer každého a bez DNA testov by zmenu nikto nespozoroval.

[edit] Ekopolitika

Dôvtip Dôvtip. Autodidaktická.

Štúdium vlád, priemyslu a ich vzájomných vzťahov. Obsahuje tiež terminológiu, štruktúry, pozície a základne moci, ponuku a dopyt, obchod a diplomaciu. Postava je schopná analyzovať a predpovedať vývoj z naučených prípadových štúdií a sledovania aktuálneho diania. Postava tiež dokáže obsiahnuť politické intrigy a do určitej miery predpovedať budúci politický vývoj.

Ľahká: Pri malých znalostiach o kolónii môže postava zistiť, kto jej skutočne vládne.

Ťažká: Postava vie predpovedať budúce politické ovzdušie v krátkom alebo dlhom období.

[edit] Socioekonomika

Ekopolitika. Inštruktor.

Štúdium kolónií a spoločenstiev. Táto schopnosť umožňuje postave pochopiť faktory, pôsobiace na fungujúci systém a impérium, efekty na obyvateľstvo a použitie obchodu a technológie na zvýšenie bohatstva systému.

Ľahká: Pri malých znalostiach o kolónii vie postava odvodiť základné ekonomické pohnútky kolónie.

Ťažká: Je možná dlhodobá predpoveď efektov malých zmien v ekonomike.

[edit] Botanika

Dôvtip Dôvtip. Inštruktor.

Štúdium rastlín a jednoduchej rastlinnej ekológie. Postava má hlboké vedomosti o záhradnictve a farmárstve. Klasifikácia rastlín je otázkou pohľadu, ale na detailnejšie informácie je potrebná hlbšia analýza.

Ľahká: Identifikácia obilnín, pochopenie ich silných a slabých stránok a odhad vplyvu klimatických zmien na ne.

Ťažká: Identifikácia charakteristík nových druhov aj s malým množstvom informácií.

[edit] Potravinárstvo

Botanika a Biológia. Inštruktor.

Štúdium potravín a ich efektov. Táto schopnosť umožňuje postave analyzovať zloženie zvierat a rastlín (na účely pokrmu). Zahŕňa tiež analýzu stravy a vplyv daných jedál na iné osoby.

Ľahká: S rastlinou a zopár informáciami o nej dokáže postava povedať, či je požívateľná alebo nie.

Ťažká: Vytvoriť vyváženú stravu pre skupinu žoldnierov na cudzej planéte.

Image:021 - elements 3p5 fortitude0004.jpg

enforceri sú rýchli a neúprosní


[edit] Biológia

Dôvtip Dôvtip. Inštruktor.

Štúdium organizmov a ich domáceho prostredia. Tiež zahŕňa malé znalosti rastlinného a živočíšneho správania. Biológia zahŕňa všetko od najmenšej bunky po najväčšie zviera.

Ľahká: Analýza a prepovedanie moživácie neznámeho zvieraťa.

Ťažká: Skrotenie predtým neznámeho zvieraťa.

[edit] Genetika

Biológia a Botanika. Inštruktor.

Štúdium DNA, genetického fondu a genetiky energie. Postava dokáže študovať štruktúry DNA (s pomocou medicínskeho zariadenia) a zistovať prípadné poškodenia, virálne problémy alebo prípadné zhody dvoch odlišných štruktúr. Môže tiež získať informáciu o pôvode vzorky. Postava chápe genetické zhody, takže dokáže určovať príbuzenstvo.

Ľahká: Analýza vzorky DNA na prípadné známe poškodenia.

Ťažká: Po získaní nového genetického vírusu môže postava zistiť možné efekty pri prenose.

[edit] Makroekológia

Biológia a Botanika. Inštruktor.

Ako fungujú planéty? Na to odpovedá táto schopnosť. Všetko, čo sa na planéte deje, je v nej zahrnuté. Je to napríklad meteorológia a ekológia, schopnosť predpovedať budúce stavy planéty a zmeny počasia (a tiež vplyv počasia na planétu). Patrí sem taktiež technológia zmeny prostredia planét (teraformovanie) takým spôsobom, aby boli planéta a atmosféra obývateľnejšie.

Ľahká: Predpovedanie budúcnosti ekológie planéty použitím súčasných informácií.

Ťažká: Pri znalosti zmeny počiatočných podmienok planéty vypočítať celkový vplyv na planétu.

[edit] Fyzika

Dôvtip Dôvtip. Inštruktor.

Fyzika a základná astronómia. Táto schopnosť je skôr odrazovým mostíkom pre komplikovanejšie a použiteľnejšie oblasti. Obnáša všetky koncepty, na ktorých je postavených veľa iných vedeckých disciplín. Ak si postava želá navrhnúť a postaviť niečo podstatné, musí jednoducho túto schopnosť mať. Je tu zahrnuté aj pochopenie podstaty média a postava dokáže lepšie pochopiť fungovanie vecí okolo seba.

[edit] Makromechanika

Fyzika. Inštruktor.

Makromechanika je štúdiom fungovania planét, formovania ich orbít a vplyvov na ich parametre. Postava tiež ovláda tektonickú činnosť, skladbu a geológiu a koncepty a prax teraformovania. Makromechanika zahŕňa dostatočný objem geológie a štúdia skál, takže je vhodná pre každého, kto sa chce venovať prieskumu planét a ich minerálneho zloženia. Spoločne s makroekológiou je táto schopnosť používaná na určenie vhodnosti planéty na kolonizovanie.

Ľahká: Rozhodovanie o tom, či astronomický úkaz obsahuje nejaké cenné minerály.

Ťažká: Vytvorenie metódy na zničenie planéty a narafičenie celého procesu ako prirodzenej udalosti.

[edit] Astromechanika

Fyzika. Inštruktor.

Astromechanika je štúdiom vesmíru, jeho čŕt a úskalí. Patria sem vyššie znalosti o konceptoch média, cestovaní vesmírom, orbitách, formáciách hviezd a nebeských telies (pásov asteroidov, hmlovín) a komplexnosť gravitácie. Táto schopnosť je základom pre dizajn nových druhov nadsvetelného vesmírneho pohonu, ktoré by mohla postava chcieť vytvoriť.

Ľahká: Predpovedanie efektov predtým nepreskúmaného javu vo vesmíre.

Ťažká: Vytvorenie teórie pre novú formu nadsvetelného pohonu.

Image:022 - elements 3p5 fortitude.jpg

[edit] Chémia

Dôvtip Dôvtip. Inštruktor.

Štúdium chemikálií a ich reakciií. Zahŕňa všetky "normálne", "čiastkové" a "meniace sa" materiály. Postava vie vyrobiť, analyzovať a pochopiť vlastnosti akéhokoľvek materiálu. Tiež ovláda podstatu chemických vzorcov energie.

Ľahká: Predpovedanie efektov kombinácie dvoch chemikálií.

Ťažká: Vytvorenie novej chemikálie pre špecifický a komplexný zámer.

[edit] Výbušniny

Chémia. Inštruktor.

Toto je vo svojej podstate skôr akademická aplikácia ako priama veda. Postava vie za daným účelom navrhnúť a vyrobiť akékoľvek nestále látky a bude vedieť aj to, ako ich čo najlepšie nastaviť. Zneškodnenie a analýza iných výbušnín sú ťažké a existuje riziko predčasnej detonácie pri zlyhaní.

Ľahká: Vytvoriť niečo výbušné z domácich produktov.

Ťažká: Hocičo, čo sa týka energetických výbušnín.

Personal tools