Sistemes de suport

From Francescroma

Objectiu

Revisar amb la direcció general els factors clau associats a l'estratègia de l'empresa, així com els objectius estratègics que es deriven dels plans formulats i els objectius tàctics relatius als diferents programes d'actuació, amb la finalitat d'analitzar si els resultats esperats són coherents amb les línies estratègiques de l'empresa.


Activitat: Preparar la primera part de l'informe, en la qual s'ha d'analitzar la coherència de la proposta amb la política estratègica de l'empresa mitjançant la revisió dels objectius estratègics definits.


[edit] Política estratègica de l'empresa:

L'objectiu principal de la política estratègica de l'empresa per als pròxims cinc anys és l'expansió de l'activitat de l'empresa mitjançant la consolidació de la nostra presència als nous sectors en els quals hem començat a operar, sobre la base d'una millora de la productivitat i de l'eficiència en la utilització dels recursos, i instrumentada en un ús cada vegada més gran i millor de les tecnologies digitals.

Hem concretat aquesta meta estratègica mitjançant la definició d'una sèrie de línies sobre les quals hem d'actuar, que es materialitzen en la definició d'una sèrie de factors clau de negoci en les tres àrees fonamentals de l'empresa:


1 - la generació de serveis,

2 - la gestió dels recursos humans i

3 - la gestió econòmica dels recursos de què la nostra empresa disposa per a realitzar la seva activitat.


Els 

Els == objectius estratègics == s'han determinat a partir dels factors clau definits.


Als factors clau de negoci se'ls associa una sèrie d'objectius estratègics que permetran concretar els objectius tàctics, els quals es configuren en un element per a la distribució de la responsabilitat entre les diferents direccions funcionals i la determinació de les variables de control. L'associació entre factors clau i objectius estratègics es recull en la taula següent:


1 - Millora de l'eficiència productiva dels treballadors 2 - Consolidació de la presència en nous sectors 3 - Millora de les competències específiques dels treballadors tècnics 4 - Ampliació de la plantilla 5 - Control de costos de l'activitat 6 - Millora de la rendibilitat de les inversions a partir de l'expansió de l'activitat 7 - Incrementar i millorar l'eficiència dels usos de les TIC en els diferents processos de negoci

[edit] Anàlisi de la coherència

Personal tools