Pla docent

From Francescroma


Assignatura Codi Crèdits Estructura de mercats 15.005 6 Professor responsable de l'assignatura: Lluís Alfons Garay Tamajón Consultors: Jordi Oller Nogués, Francesc Roma Casanovas


Índex

  * Presentació
  * Descripció
  * L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis
  * Camps professionals en què es projecta
  * Objectius
  * Continguts
  * Recursos
  * Consulta dels materials de què disposa l'assignatura
  * Consulta de la bibliografia disponible a la biblioteca
  * Materials i eines de suport
  * Bibliografia i fonts d'informació
  * Metodologia
  * Avaluació
  * Consulta del model d'avaluació
  * Avaluació continuada
  * Validació i examen final
  * Feedback
  * Dates clau


Presentació


Descripció

En aquesta assignatura s'ofereixen els conceptes bàsics que han de permetre a l'estudiant introduir-se plenament en l'àmbit de coneixement de l'economia i situar l'estudi del turisme a partir la comprensió de l'operativitat dels seus mercats i de les decisions que adopten els agents econòmics. En un país eminentment turístic com el nostre té un interés indubtable la observació del funcionament d'aquests mercats, observant amb detall l'estructura ja sigui dels denominats mercats genèrics com dels específics, així com de les seves relacions i conflictes.

Per qualsevol professional que desenvolupi les seves tasques a l'àmbit de l'activitat turística així com per qualsevol persona interesada en el funcionament d'aquests fenòmens, resulta imprescindible una observació detinguda de la situació del seu entorn així com de la seva projecció futura, disposant d'exemples de cada cas concret.

L'assignatura ofereix addicionalment un anàlisi de la influència que ha tingut, té i tindrà la progressiva irrupció de la Societat del Coneixement, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) o el fenòmen globalitzador en la configuració de l'estructura d'aquests mercats i en les seves expectatives futures.


L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

Es tracta d'una assignatura que complementa els conceptes adquirits per l'estudiant en l'assignatura d'Introducció a l'Economia, tot aprofundint en la comprensió del funcionament dels mercats turístics.

L'assignatura té un enfocament i uns continguts de reforç de la comprensió dels principals fonaments econòmics, que es complementarà al llarg de la titulació amb l'aprofundiment dels coneixements en altres assignatures.


Camps professionals en què es projecta

Aquesta assignatura es projecta en qualsevol dels nombrosos camps professionals que pot abastar l'activitat turística degut al seu caràcter transversal. Tant el material didàctic com tots els recursos que el recolzen aporten un conjunt de continguts que seràn de gran utilitat per qualsevol professional que desenvolupi les seves responsabilitats en els sectors relacionats amb l'activitat turística, ja sigui en l'hosteleria, restauració, transport, comerç, intermediació, activitats complementàries, etc., ja que es tractarà de ben segur el funcionament del seu entorn més concret pero també del context divers en el que es mou.

Degut a la importància de l'activitat en l'economia del nostre país i la citada transversalitat d'aquesta, amb una notable influència sobre una gran varietat de sectors, l'assignatura també resultarà de gran utilitat per qualsevol altre professional interessat en el funcionament d'aquests fenòmens.


Informació prèvia a la matrícula És molt recomanable haver superat Introducció a l'economia.


Objectius


El primer objectiu de l'assignatura Estructura de Mercats és conèixer les definicions fonamentals i els conceptes bàsics de l'economia del turisme, per tal de facilitar una comprensió del fenomen turístic en tota la seva dimensió. És important conèixer les característiques distintives de la demanda i l'oferta turística a nivell microeconòmic, amb un èmfasi especial en l'estructura empresarial del sector i en els factors determinants de la seva competitivitat.

Serà també rellevant el comprendre les particularitats de l'evolució recent d'aquesta activitat econòmica, tant pel que a l'evolució dels fluxos turístics com pel que fa als canvis en la provisió de serveis i en els patrons del consum turístic, així com saber com els fluxos turístics han modificat l'estructura dels principals mercats turístics.

S'identificaran posteriorment els principals recursos turístics i s'avaluarà la seva potencialitat de futur, tot oferint els coneixements envers les noves tendències i els reptes que aquesta activitat haurà d'afrontar en un futur proper. Finalment, es busca esbrinar com les noves tecnologies poden afectar el desenvolupament futur del sector.


Continguts


El Mòdul 1 té com finalitat proporcionar uns coneixements bàsics sobre el contingut i funcionament del sistema d'activitats turístiques. S'inicia amb una visió sintètica dels orígens i determinants del turisme, per continuar amb la descripció del sistema d'activitats turístiques i dels seus principals elements

El Mòdul 2 Mostra les diferents activitats de caràcter turístic que constitueixen la base de la oferta turística, així com la estructura i operativa dels tipus d'empreses que conformen aquesta oferta turística, reconeixent la dinàmica del denominat cicle productiu del turisme. Es fa un anàlisi acurat de la estructura de la oferta d'allotjament, de la intermediació turística, i del transport de viatgers

El Mòdul 3 analitza els denominats mercats genèrics, on els turistes es desplacen sense un motiu concret sinó simplement amb l'objectiu de descansar, divertir-se i gaudir del seu temps d'oci. S'estudien doncs les característiques distintives del turisme de sol i platja, representant del denominat turisme de masses, així com del turisme rural i del denominat turisme urbà.

El Mòdul 4 repassa la figura dels turisme específics, practicat per persones que es desplacen a una destinació per un motiu concret, que pot estar relacionat amb les seves creences, valors, gustos o interessos. Es presenten aquí el turisme de parcs temàtics, el turisme religiós i el turisme nàutic.

El Mòdul 5 mostra la influència de noves tipologies turístiques que poden compensar la decadència del turisme genèric més convencional en determinades destinacions S'ha de comprendre com el fet d'activar aquestes noves tipologies pot contrarestar l'impacte negatiu de la persistent estacionalitat turística. S' aprofundeix en l'anàlisi del turisme de congressos i convencions, del turisme de salut i del turisme gastronòmic.

Finalment L'apèndix presenta els fonaments de la investigació en els mercats turístics, tant pel que fa a la investigació qualitativa com a la quantitativa, fent ús d'eines com l'estadística aplicada.


Recursos


Consulta dels materials de què disposa l'assignatura


Material

Suport Estructura de mercats Web Estructura de mercats. Versió impresa del material web paper


Consulta de la bibliografia disponible a la biblioteca

  * (1997) .Análisis territorial del turismo : una nueva geografía del turismo / J. Fernando Vera (coordinador)... [et al.] , prólogo de J. Vilà Valentí . Barcelona : Ariel , 1997 .
   ISBN: 84-344-3455-5
  * (1998) .Introducción al turismo / dirección y redacción Amparo Sancho / colaboración: Dimitrios Buhalis ... [et al.] . Madrid : Organización Mundial del Turismo , 1998 .
   ISBN: 92-844-0269-7
  * Acerenza , Miguel Ángel (1991) .Administración del turismo / Miguel Ángel Acerenza (4ª ed. ) . México [etc.] : Trillas , 1991 .
   ISBN: 968-24-4169-2
  * Lanquar , Robert (1991) .La Economía del turismo / Robert Lanquar . Vilassar de Mar : Oikos-Tau , 1991 .
   ISBN: 84-281-0728-9
  * Tribe , John (2000) .Economía del ocio y el turismo / John Tribe / adaptación: Rafael Esteve Secall / traducción: Pablo Bustelo Gómez . Madrid : Síntesis , DL 2000 .
   ISBN: 84-7738-783-4
  * Vogeler Ruiz , Carlos (2000) .El Mercado turístico : estructura, operaciones y procesos de producción / Carlos Vogeler Ruiz, Enrique Hernández Armand . Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces , DL 2000 .
   ISBN: 84-8004-435-7


Materials i eines de suport

El material de l'assignatura es compon dels 5 mòduls didàctics esmentats i de l'apèndix. Aquests mòduls es presenten en format electrònic i són accessibles des de la web de l'aula de l'assignatura. L'estudi d'aquests mòduls es pot complementar o aprofundir per mitjà d'algun altre tipus de material a obtenir a través d´Internet o mitjançant la lectura de la bibliografia general o específica, en el seu cas, proposada.

Per altra banda, a les guies d'estudi es presenten els continguts fonamentals dels diferents temes del programa de l'assignatura. És recomanable que realitzeu una primera lectura de la guia d'estudi del mòdul abans de llegir el contingut complet del mòdul didàctic corresponent, en el qual s'expliquen els diferents conceptes i procediments amb major extensió.

També podeu fer servir les fonts d'informació que trobareu a l'apartat de recursos de l'aula, entre les quals trobareu enllaços a bibliografia recomanada, portals temàtics, bases de dades, revistes, centres de recerca, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions així com pàgines web relacionades amb el contingut de l'assignatura. Finalment, també us pot ser d'utilitat consultar l'Hiperrepertori o relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa.


Bibliografia i fonts d'informacióMetodologia


Espai de comunicació. Mitjançant les eines de comunicació actualment disponibles a l'Aula, la interacció del professor consultor amb els estudiants s'establirà d'acord amb les següents pautes orientatives:


Tauler del professor


Aquest és l'espai bàsic de comunicació del consultor amb els estudiants, de consulta imprescindible pel correcte seguiment del curs. Durant tot el semestre trobareu, entre altres, les següents informacions:


Orientacions per afrontar l'estudi de cada mòdul didàctic, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc.


Especificació de les activitats a realitzar a fi de seguir l'avaluació continuada, així com els seus requeriments de presentació, dates de lliurament, etc.


Posada en comú de respostes a dubtes i qüestions particulars que es considerin d'interès general per al grup.


Indicacions per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada plantejades.


Debat


Mitjançant aquest espai es realitzarà la discussió dels casos pràctics o debats que proposi el professor consultor. S'espera, doncs, la vostra participació!


Fòrum


Aquest és un espai obert a les iniciatives dels estudiants i del professor consultor de l'assignatura, on es podran plantejar:


Dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de l'assignatura que els estudiants desitgen compartir amb els seus companys.


Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els estudiants o el consultor desitgin posar en comú i que debatre.


Comentaris, observacions d'errors, suggeriments per a la millora del material de l'assignatura.

I qualsevol altre tema relacionat amb l'assignatura que desitgeu plantejar!


Planificació. En aquest espai de l'Aula trobareu el calendari docent de l'assignatura. Aquí es recullen les dates clau del semestre, a més de diferents informacions, com els documents relatius a l'avaluació continuada de l'assignatura, enunciats i solucions, així com les Guies d'Estudi i les FAQs dels diferents mòduls de la mateixa.


La planificació establerta proposa una temporalització per a l'estudi de l'assignatura, tenint en compte el temps que és aconsellable dedicar de forma general a cada un dels mòduls. I si bé és el propi estudiant que acabarà marcant el seu particular ritme d'estudi, el que aquí es proposa està pensat perquè pugueu seguir adequadament l'avaluació continuada que s'ha establert per a l'assignatura. En qualsevol cas, les dades determinants són les relatives a l'avaluació continuada, mentre que les corresponents a l'estudi del material didàctic tenen valor orientatiu.


Avaluació. En aquest espai, trobareu, entre d'altres, la bústia a la que cal dirigir les activitats resoltes d'avaluació continuada -i l'accés de lectura del que és exclusiu del professorat- i el registre de qualificacions.


L'estudiant farà arribar al consultor la seva activitat d'avaluació continuada per mitjà d'aquest espai durant algun dels dies compresos entre la data d'inici i la data final assenyalada a l'espai de Planificació. Tenint en compte que la data de tancament de l'activitat és una data límit, es recomana no esgotar el termini de lliurament. Igualment, la tramesa de solucions a les aules impedeix prendre en consideració les activitats que es lliurin posteriorment.


El lliurament de l'activitat es durà a terme a través d'un arxiu adjunt a un missatge. El títol del missatge haurà de coincidir amb el nom del fitxer que conté l'activitat, d'acord amb la següent estructura:


15005_PACn_cognom1_cognom2.doc


On:

- El codi de l'assignatura s'indicarà sense punt.

- "n" correspon al número de l'activitat d'avaluació continuada.

- Els cognoms de l'estudiant es recullen en minúscules i sense accentuació.


Així, per exemple, l'arxiu amb la primera prova d'avaluació continuada de l'estudiant Laura Martínez Roca, es denominaria 15005_PAC1_martinez_roca.doc".


A l'encapçalament del document ha de figurar el vostre nom i cognoms, el nom de l'assignatura, el número de l'activitat d'avaluació continuada a què correspon, així com la data límit que s'ha establert pel seu lliurament. Igualment, les pàgines del document han d'estar numerades i s'haurà de fer constar el nombre de pàgines totals del document.


Si voleu assegurar-vos que el missatge que heu enviat a la bústia d'Avaluació Continuada ha arribat correctament, quan envieu el missatge feu còpia a la vostra adreça de la UOC.


Avaluació


Consulta del model d'avaluació Model d´avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada, la qualificació final de la qual es confirma mitjançant una prova de validació, i de l'altra, a partir de la realització d'un examen final (presencial). La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + PV o EXFp.

Model de qualificacions finals a partir de l'avaluació continuada

Q. Av. continuada

	Qualif. final	

A

B

C+

C-

D

N F

EX

NO

A

SU

SU

NP

Model de qualificacions finals

Qualif. presencial

	Q. A v. c o n t i n u a d a	

A

B

C+

C-

D

N A

EX

EX

NO

A

SU

NP B

EX

NO

A

A

SU

NP C+

EX

NO

A

A

SU

NP C-

EX

NO

A

SU

SU

NP D

EX

NO

A

SU

SU

NP N

EX

NO

A

SU

SU

NP M/EX Nota: Les Matrícules d'honor es posaran en junta d'avaluació entre els estudiants que hagin obtingut una qualificació final d'Excel.lent i sempre seguint els criteris de normativa de Matrícula d'honor NO Notable A Aprovat SU Suspès NP No presentatAvaluació continuada

La metodologia de treball pròpia de l'avaluació continuada ofereix molts avantatges en un entorn no presencial d'aprenentatge:

Us permet establir un ritme de seguiment i treball constant, la qual cosa resulta necessària per a l'aprenentatge. El fet d'anar avançant progressivament en l'estudi, en el treballi en l'assimilació del contingut de l'assignatura contribueix a arribar, d'una forma més amena, a la consecució final dels coneixements.

Us permet ponderar el grau d'assimilació del contingut que aneu treballant mitjançant l'activitat, alhora que pot posar en relleu dubtes que amb l'estudi individual us haurien passat inadvertides. La visió sobre determinats conceptes des de diferents òptiques de forma recurrent fa de l'avaluació continuada una eina útil pel vostre aprenentatge.

Permet al professor consultor valorar si heu assolit els coneixements que es tracten en els mòduls didàctics de l'assignatura.

És clar que el seu seguiment requereix un esforç important per la vostra part, però és totalment recomanable i constitueix un factor clau per a la consecució amb èxit dels objectius de l'assignatura. El temps de dedicació òptim per a la realització de cada activitat és, en termes aproximats, de cinc hores, sempre que es duguin a terme una vegada s'hagi estudiat prèviament el contingut de l'activitat objecte de treball

Durant el semestre es proposaran 5 activitats d'avaluació continuada. Cada una de les activitats pot incloure uns o més exercicis pràctics, la resolució d'algun supòsit o cas, el debat teòric d'un concepte, l'ús actiu de la xarxa a fi de buscar informació relacionada amb la matèria treballada, i/o l'anàlisi o debat d'algun aspecte de la nova economia que guardi relació amb el contingut de l'assignatura.

Totes les activitats estan relacionades amb els mòduls didàctics, però és del tot recomanable que feu consultes prèvies d'altres fonts per contrastar dades, aprofundir en conceptes, descobrir noves idees, etc. En aquests casos, haureu d'indicar les fonts utilitzades en forma de referència bibliogràfica (afegint la direcció de la Web si la informació prové d'Internet) i comentar amb les vostres pròpies paraules les idees que heu extret d'elles. No obstant això, en les vostres respostes a les PACs, està totalment prohibit fer una còpia literal ("copiar i pegar") de continguts extrets de fonts d'informació d'Internet, o de qualsevol altre tipus de font.

A més, els exercicis d'avaluació continuada són personals i la resolució de les activitats haurà de ser necessàriament individual. Això no impedeix el treball en grup quant a la fase prèvia de discussió del contingut de l'activitat però sí exigeix el lliurament d'una activitat individual i diferenciada, quant al fons i a la forma. El lliurament d'una activitat d'avaluació continuada copiada o duplicada d' altres estudiant/(e)s, del mateix grup o a un altre diferent, comportarà la consideració de l'activitat com suspesa (D) per a tots els estudiants implicats, sense que sigui rellevant el vincle existent entre els mateixos. Així mateix, detectada la duplicitat d'una activitat, es procedirà a revisar tota l'avaluació continuada i, si procedeix, a aplicar el criteri esmentat per a totes les activitats que no acompleixin el requisit de resolució individual. Davant qualsevol incidència d'aquest tipus, el professor consultor donarà coneixement a l'estudiant implicat mitjançant un missatge dirigit a la seva bústia personal.

El seguiment de l'avaluació continuada no ha de comunicar-se al consultor de forma prèvia, sinó que requereix el lliurament, en temps i forma, d'almenys, quatre de les cinc PAC proposades. Tingueu en compte que el compliment dels requisits establerts (aspectes formals i terminis temporals) són necessaris per considerar lliurada una activitat, de manera que els exercicis que no compleixin els requisits se'ls assignarà la qualificació N (és a dir, s'optarà per "no emetre qualificació").

El ventall de qualificacions que l'estudiant pot obtenir és el següent: A, B, C+, C- i D. És possible que els resultats de la primera activitat siguin fluixos i que ràpidament s'obtingui una millora en el rendiment. És per això que un no s'ha de desanimar de forma prematura i abandonar pels resultats inicials. Per determinar la nota final es tindrà en compte la mitjana de les notes parcials obtingudes així com la progressió dels resultats, considerant els quatre exercicis amb puntuació més satisfactòria.

Es preveu, per tant, la possibilitat de descartar una de les activitats proposades. L'elecció és lliure per part de l'estudiant. Teniu en compte que el recomanable és que us valgueu d'aquesta flexibilitat per salvar una situació imprevista que us impedeixi lliurar una determinada activitat i que, per tant, no convé que descarteu una PAC en consideració a altres consideracions, la qual cosa us portaria a eliminar aquesta possibilitat.

Convé assenyalar, finalment, que la Universitat té establert que els estudiants heu de lliurar almenys un 50% de les activitats d'avaluació continuada que se us proposen per tal que la vostra qualificació final d'avaluació continuada no sigui una N. En el marc d'aquesta assignatura, aquest criteri es concreta en el fet que el lliurament de dues PACs ja us dóna dret a obtenir una nota final d'avaluació continuada. Així doncs, els estudiants que lliureu dues o tres PACs però que no realitzeu les restants obtindreu la qualificació de D (suspens); i els qui no lliureu cap dels exercicis establerts en l'avaluació continuada o només un d'ells se us assignarà la qualificació N.


Validació i examen final

Els estudiants que seguiu i supereu l'avaluació continuada (obtenint com a qualificació final d'avaluació continuada A, B o C+), concloureu l'avaluació mitjançant una prova de validació que confirmi el resultat obtingut a partir de la comprovació de la tasca que heu realitzat en les proves d'avaluació continuada. La prova de validació versarà sobre el conjunt del procés d'aprenentatge de l'assignatura i els conceptes treballats en les activitats d'avaluació continuada.

Els estudiants que no supereu l'avaluació continuada o que no l'hagueu seguit (que tingueu com a qualificació final d'avaluació continuada C-, D o N), haureu de realitzar un examen final a efectes d'avaluar-vos de l'assignatura. Igualment, els estudiants que desitgeu millorar la qualificació obtinguda en l'avaluació continuada, podeu renunciar a la prova de validació i optar per la realització de la prova d'avaluació final.


Feedback

En les dates previstes en la planificació docent de l'assignatura, tindreu disponibles els enunciats de les proves d'avaluació continuada.

Una vegada finalitzat el termini de lliurament, podreu accedir a les solucions corresponents, en el termini màxim de 24h, a través del mateix espai de Planificació. La solució a les activitats en forma de respostes tipus ha de constituir una eina important a l'hora de preparar l'assignatura. Cal remarcar que el sentit de les respostes tipus és el de permetre-us que les contrasteu amb les vostres pròpies respostes i que detecteu els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació. Amb caràcter general, les activitats no seran objecte de comentari individual, més enllà de la seva qualificació en el registre d'avaluació continuada. Mitjançant el registre d'avaluació continuada, accedireu a la nota de cada prova d'avaluació. Les qualificacions estaran introduïdes en el període màxim de 7 dies a comptar des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El professor consultor informarà al tauler de la seva publicació i en el mateix moment indicarà els errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades.

Dates clau

Títol

Inici / Enunciat

Lliurament

Solució

Qualificació PAC1 28/02/2007 29/03/2007 30/03/2007 04/04/2007 PAC2 30/03/2007 14/04/2007 15/04/2007 20/04/2007 PAC3 15/04/2007 30/04/2007 01/05/2007 06/05/2007 PAC4 01/05/2007 16/05/2007 17/05/2007 22/05/2007 PAC5 17/05/2007 01/06/2007 02/06/2007 07/06/2007


Títol

Tipus

Data GES1 Guia d´estudi 02/03/2007 GES2 Guia d´estudi 31/03/2007 GES3 Guia d´estudi 16/04/2007 GES4 Guia d´estudi 02/05/2007

Personal tools