സമരം

From Bhashyam

പലരുടേയും ബ്ലോഗില്‍ നാം ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. "This page uses Malayalam Unicode font. For instructions on setting up Unicode support in your systems, click here. To download font, click here."

ഇതിനു പകരം അത് ഇങ്ങനെ മാറ്റാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു standard textഉം ഒരു badgeഉം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോള്‍ മലയാളം unicodeനെ കുറിച്ച് ജനത്തിനെ ബോധവല്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

image:Malayalam Unicode.jpg

"This blog is in Malayalam. You need a unicode compliant Malayalam font to read this content. Download font from here"

Personal tools